نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی رابطة تجربة عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 7-25

محمود فتوحی؛ مریم علی نژاد