نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 7-25

کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی