نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 131-156

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ منصور شعبانی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام


خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


نقد روایت‌شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 27-49

قدرت‌الله طاهری؛ لیلا‌سادات پیغمبرزاده