نویسنده = ������ ����
آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 133-161

زی با؛ سجّاد آیدِنلو


مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 125-141

زی با؛ ابوالفضل‌ حُری


تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با


نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 207-230

زی با؛ رحمان مشتاق‌مهر


هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90

بهزاد برکت؛ زی با


زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 91-128

زی با؛ محمد دبیرمقدم