نویسنده = ������������ �������� ��������
سیر نظریّه‌های ادبیِ معطوف به خواننده در قرن بیستم

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 143-176

محمد حسین جواری؛ احد حمیدی کندول