نویسنده = ���������������� ��������
کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 143-165

کاووس حسن لی؛ لیلا احمدیان