نویسنده = �������� ������������ �������� ������
بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 77-94

مژگان کاردوست؛ محمد حسن مقدس جعفری؛ علی یعقوبی