نویسنده = ���������� �������������� ������
فعل پیشوندی در تالشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 107-126

علی رفیعی جیردهی