نویسنده = ������������ ��������
کتاب مقدس به منزله متن ادبی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 69-87

مشیت علایی