نویسنده = ���������� ����������
بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 49-68

ابوالقاسم قوام؛ احسان قبول