نویسنده = ���������� ������������������
نگرش احمد غزّالی به عشق بربنیاد نظریة استعارة شناختی

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 49-71

ابوالقاسم قوام؛ زهره هاشمی


بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 49-68

ابوالقاسم قوام؛ احسان قبول