نویسنده = ���������� ����������
ریشه‌شناسی چند واژه از گویش گیلکی

دوره 8، شماره 30، دی 1393، صفحه 117-131

بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری


آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، مهر 1392، صفحه 161-177

بلقیس روشن؛ شهلا باقری


روایت‌شناسی شناختی (کاربست نظریۀ آمیختگی مفهومی بر قصه‌های عامیانة ایرانی)

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 9-32

بهزاد برکت؛ بلقیس روشن؛ زینب محمدابراهیمی؛ لیلا اردبیلی