نویسنده = ���������� ����������
نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 163-185

آزاده پوده؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی