نویسنده = ������������ ��������������
تأویل سیاسی و اجتماعی داستان وارة سرگذشت کندوها

دوره 4، شماره 11، فروردین 1389، صفحه 119-142

ابراهیم رنجبر