نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده‌احتجاب

دوره 7، شماره 26، دی 1392، صفحه 25-48

سعید حسام پور؛ ناهید دهقانی


بررسی دو داستان‌ کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریة خوانندة درون‌متن

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 97-121

سعید حسام پور؛ زهرا پیرصوفی املشی؛ سمانه اسدی