نویسنده = ������������ �������� ������
بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی

دوره 1، شماره 2، تیر 1386، صفحه 167-189

زرین تاج واردی؛ آزاده مختارنامه