نویسنده = ������ �������������� ��������
طبقه‌بندی معنایی اصطلاحات فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 6، شماره 20، تیر 1391، صفحه 11-32

محمد راسخ مهند؛ مونا شمس الدینی