نویسنده = ���������� ���������� ����������
تحلیل روایت اسطوره‌ای منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 127-149

فریده داودی مقدم