نویسنده = ������������ ��������
بررسی تطبیقی و انتقادی گزارششاهنامه و متون مزدیسنی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 89-114

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور