نویسنده = ������������ �������� ������������
افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 93-110

مهرداد نغزگوی کهن