نویسنده = �������������� ���������� ��������
دو نوع وابستۀ اضافه‌ای در زبان فارسی: مضاف‌الیه اسمی و مضاف‌الیه وصفی

دوره 9، شماره 32، تیر 1394، صفحه 151-172

امید طبیب زاده؛ نوید برادران همتی