نویسنده = ������������ ������ ��������
تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 9-15

علی اشرف صادقی