نویسنده = ������������ ��������������
دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 31-61

حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده


تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

دوره 5، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 35-57

فردوس آقاگل زاده؛ حسینعلی قبادی؛ سیدعلی دسپ