نویسنده = ���������� �������� ����������
نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی


نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 207-230

زی با؛ رحمان مشتاق‌مهر