نویسنده = �������������� ����������
بررسی و تحلیل آیین‌های باروری در شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 27، فروردین 1393، صفحه 41-67

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95

تیمور مالمیر


ژرف‌ساخت اسطوره‌ای رمان رود راوی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

تیمور مالمیر؛ حسین اسدی جوزانی