نویسنده = ������������ �������� ����������
خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 55-85

مریم سادات فیاضی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا