نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
مؤلفه‌های رمان نو در داستان «خواب خون» از بهرام صادقی

دوره 5، شماره 18، دی 1390، صفحه 101-123

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سید رزاق رضویان