نویسنده = �������������������� ����������������
نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 109-140

جهاندوست سبزعلیپور


بررسی ریشه و مادة افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 2، شماره 6، تیر 1388، صفحه 111-132

محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ جهاندوست سبزعلیپور