نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 29-60

سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مسعود آلگونه جونقانی