نویسنده = قدرت قاسمی پور
درآمدی بر نظریة گونه‌های ادبی

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 29-56

قدرت قاسمی پور


تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 61-83

محمود رضایی دشت ارژنه؛ قدرت قاسمی پور