نویسنده = �������������� ������ ��������
کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 9-27

سید مهدی زرقانی