نویسنده = ���������� ����������
ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 153-173

فرزاد بالو؛ مهدی خبازی کناری