نویسنده = ������������ ��������
اسطورۀ تولد قهرمان

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 97-116

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز


سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» براساس شیوة تحلیل کمپبل و یونگ

دوره 6، شماره 22، دی 1391، صفحه 33-63

مریم حسینی؛ نسرین شکیبی ممتاز