نویسنده = �������������� ������
فرآید فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

دوره 4، شماره 14، دی 1389، صفحه 29-48

علی تسلیمی؛ سید مجتبی میرمیران


تحلیل سه قطره خون با رویکردِ جامعه‌شناسی ساختگرا

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 171-188

علی تسلیمی؛ زی با


مقایسة برخی از پرسوناژها در اساطیر روسیه و ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1386، صفحه 105-126

علی تسلیمی؛ عباس خائفی؛ اعظم اسماعیل زاده