نویسنده = ���������� �������������� ��������
قصه‌های عامیانه و انواع ادبی (با تکیه بر فیروزشاه ‌نامۀ بیغمی)

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 11-32

امید ذاکری کیش؛ محسن محمدی فشارکی