نویسنده = �������� ���������� ������ ������
تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

دوره 5، شماره 17، مهر 1390، صفحه 33-63

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده