نویسنده = ���������� ����������
بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 9-38

علیرضا نیکویی؛ بهزاد برکت؛ معصومه غیوری