نویسنده = علیرضا نیکویی
بازنگری روایات تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم با تأکید بر تحلیل ‌انتقادی گفتمان

دوره 9، شماره 31، فروردین 1394، صفحه 9-38

علیرضا نیکویی؛ بهزاد برکت؛ معصومه غیوری


فصلی نو، برگی تازه

دوره 7، شماره 24، تیر 1392، صفحه 9-10

علیرضا نیکویی


رهیافتِ میان‌فرهنگی به گیاه و درخت در اساطیر و ادبیات

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 9-33

علیرضا نیکویی؛ فیروز فاضلی؛ اسماعیل نقدی


والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریۀ ادبی هنری

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 63-87

علیرضا نیکویی؛ مازیار جفرودی


مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

دوره 4، شماره 13، مهر 1389، صفحه 7-28

علیرضا نیکویی؛ اختیار بخشی