نویسنده = ������������ ����������
نقش تغییر علّت در تأویل قصص قرآنی در متون عرفانی

دوره 9، شماره 33، مهر 1394، صفحه 37-59

رحمان مشتاق مهر؛ فرهاد محمدی