تعداد مقالات: 249
227. ماهیت چندساحتی زبان در اندیشۀ ناصرخسرو و سوسور

دوره 9، شماره 31، بهار 1394، صفحه 153-173

فرزاد بالو؛ مهدی خبازی کناری


228. باورهای زروانی در داستان رستم و اسفندیار

دوره 9، شماره 34، زمستان 1394، صفحه 153-177

کلثوم غضنفری


229. «استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافة فارسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 157-194

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول


230. آیا هر جملۀ مثبت فارسی یک نظیر منفی دارد؟

دوره 7، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 161-177

بلقیس روشن؛ شهلا باقری


231. نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 163-178

مهیار علوی‏مقدّم؛ سوسن پورشهرام


232. نقد تصحیح شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 163-185

آزاده پوده؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی


233. شاهنامه و دیدگاه سه تن از شارحان

دوره 5، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 171-192

محمدرضا نصر اصفهانی؛ فریبا فرخ نژاد


234. توالی بندهای قیدی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 173-192

محمد راسخ مهند؛ رقیه سلیمیان


235. گونه‌ای وزن در شعر سپید شاملو

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 175-193

مهدی فیروزیان


237. نامه ها

دوره 6، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 191-192


238. نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه وتصحیح فروزانفر از کلّیّات شمس

دوره 3، شماره 7 و 8، بهار 1388، صفحه 207-230

زی با؛ رحمان مشتاق‌مهر


240. سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 7-8


241. سخن آغازین 3

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 7-8


242. ارتقاء گره راست در زبان فارسی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 149-170

منصور شعبانی


243. روایت های مطایبه آمیز هزار و یک شب

دوره 3، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 157-186

نجمه حسینی سروری؛ محمدرضا صرفی؛ محمود مدبری؛ ناصر محسنی نیا


244. بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 167-189

زرین تاج واردی؛ آزاده مختارنامه


245. تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع

دوره 3، شماره 9، پاییز 1388، صفحه 173-196

مجید منصوری